NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CALITATE DE OPERATORI ASOCIATI

B2KAPITAL Portfolio Management S.R.L. („B2KPM”) și VERALTIS ASSET MANAGEMENT S.R.L.  („VAM”), (împreună „noi” sau „Operatorii”) vă gestionează în prezent datoria și vor acționa în calitate de operatori asociați în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să găsiți mai jos Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care își propune să vă ajute să înțelegeți modul în care B2KPM și VAM colectează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operatori asociați, ce categorii de informații prelucrăm, de ce le prelucrăm, cum le utilizăm, cât timp le păstrăm, cui le transmitem și de ce, precum și drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita.

 1. 1.   DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:

 •  <  date de identificare: numele, data nașterii, cetățenia, codul numeric personal (CNP), datele actelor dumneavoastră de identitate, locul nașterii, domiciliul si/sau adresa de reședință; starea civilă; semnătura și fotografia în documentele de identitate și/sau alte documente
 •  <  date de contact: adresa poștală; numărul de telefon, adresa de e-mail
 •  <  date referitoare la datorie și debitor
 •  <  alte categorii de date: numărul de contract alocat inițial de debitorul inițial; date referitoare la contul bancar din care ne sunt efectuate plățile; date referitoare la plățile efectuate și la plătitor; date necesare pentru aplicarea sancțiunilor internaționale, a masurilor de cunoaștere a clientelei și de prevenire a spălării banilor, precum și date referitoare la procedurile administrative sau judiciare în legătură cu creanțele deținute și deservite de noi; date referitoare la situația dumneavoastră financiară și/sau profesională; date referitoare la înregistrările tuturor interacțiunilor care au loc în legătură cu recuperarea creanței între dumneavoastră și noi, prin corespondență, comunicări telefonice sau alte canale de comunicare online puse la dispoziția dumneavoastră, inclusiv adresa dumneavoastră IP sau alți identificatori similari; datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru a stabili soluții de colectare a creanțelor și care pot include date referitoare la interesele și nevoile dumneavoastră; informații comportamentale create în procesul de colectare a creanțelor, inclusiv date demografice sau socio-demografice; alte date cu caracter personal incluse în documentele justificative furnizate de cedent (astfel cum sunt definite în Notificarea de cesiune a creanțelor) sau în dosarul de executare silită, precum și orice alte informații derivate din prelucrarea subsidiara a datelor cu caracter personal, cum ar fi: segmentarea portofoliului gestionat; identificatorul unic atribuit fiecărui client.
 •  <  vocea: doar în cadrul activităților de call-center, în cazul comunicării prin apeluri telefonice (primite/efectuate)
 •  <  categorii speciale de date: respectiv, date medicale sau date referitoare la activități de fraudă, corupție sau spălare de bani, pentru a preveni implicarea companiei în practici frauduloase, atacuri cibernetice sau activități contrare dispozițiilor legale aplicabile. Dacă este necesar, în conformitate cu cerințele legale sau, în cazuri excepționale, atunci când aceste date sunt furnizate direct de dumneavoastră pentru a obține facilități de plată.
 •  <  date de localizare legate de tranzacțiile de plată: în cadrul serviciilor de plată, atunci când utilizați platforme de plată online
 • <  imaginea: Când vizitați locațiile noastre, ca urmare a înregistrării video.
 1. II.   SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorii, vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în timpul procesului de colectare a datoriilor. Vom prelucra date direct de la dumneavoastră ca urmare a interacțiunilor dintre dumneavoastră și VAM, precum și de la persoane autorizate de dumneavoastră să comunice cu noi sau de la persoane care efectuează plăți în numele dumneavoastră, de la autorități și instituții publice, de la alte persoane sau entități care prestează un serviciu de interes public sau din surse publice externe.

 • III .   SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Operatorii prelucrează datele dumneavoastră numai în măsura în care aceste date se referă la activitatea lor de recuperare a creanțelor, pentru următoarele scopuri:

Nr.

Scopul prelucrării

Temeiul juridic

1.

Colectarea creanțelor

Executarea contractului de împrumut în care sunteți parte – Art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR

2.

Scopuri de organizare a activității și gestionare eficientă a resurselor companiei, precum gestiune contabilă și financiară; analiza și evaluarea datelor financiare; analiza statistica pentru evaluarea și îmbunătățirea activității;

Interesul legitim al Operatorilor de a-și gestiona eficient activitatea și de a-și aduce la îndeplinire  – Art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR

3.

Scopuri de comunicare și identificarea corectă a persoanelor vizate, inclusiv transmiterea răspunsurilor solicitate de dumneavoastra prin diverse solicitări sau reclamații;

Interesul legitim al Operatorilor de a-si gestiona eficient activitatea – Art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR

4.

Scopuri de a răspunde solicitărilor autorităților publice sau pentru a respecta cerințele legale aplicabile creditorului și/sau părților sale afiliate și raportarea catre autoritățile competente; 

Îndeplinirea unei obligații legale a Operatorilor – evaluarea datelor financiare, gestionarea bazelor de date și crearea de profiluri

5.

Efectuarea procedurilor legale și judiciare necesare  pentru colectarea creanțelor si gestionarea litigiilor

Interesul Operatorilor de a-și proteja drepturile legale – Art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR

6.

Scopuri de raportare internă, arhivare și statistică, evaluare,

Îndeplinirea obligațiilor legale în materie de arhivare și interesul legitim al VAM de a gestiona bazelor de date – Art. 6 alin. 1 lit. c) și Art. 6 alin 1 lit. f) din GDPR

7.

Optimizare și prognoză a activității de colectare a creanțelor, inclusiv crearea de profiluri (cum ar fi analiza portofoliului, evaluarea și optimizarea modelelor și strategiilor de colectare a creanțelor), cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor

Interesul legitim al VAM pentru evaluarea datelor financiare și optimizarea aducerii la îndeplinire a obligațiilor de plată ale debitorilor – Art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR

 1. IV.   DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cursul normal de colectare și administrare a creanțelor, B2KPM și VAM, în calitate de operatori asociați, vor transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane sau entități, pentru a realiza scopurile de prelucrare și interesele profesionale și operaționale legitime permise de lege. Datele dumneavoastră vor fi transferate către următorii destinatari: (i) fostului creditor de la care au fost dobândite creanțele; (ii) în cadrul Grupului B2Holding, B2KPM și VAM, dacă este cazul; (iii) subachizitorilor de creanțe sau în cazul unei reorganizari, fuziuni, vânzări, cesiuni sau alt transfer al societății; (iv) instituțiilor de supraveghere și/sau altor autorități publice, pentru a îndeplini cerințele legale sau pentru că există un interes legitim; (v) partenerilor contractuali; (vi) și furnizorilor care ne oferă sprijin în gestionarea și deservirea serviciilor de colectare a creanțelor, inclusiv în desfășurarea procedurilor legale de executare silită, sau care dezvoltă, implementează sau gestionează sistemele noastre informatice, afacerile, infrastructura IT sau procesele operaționale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către entități din afara Spațiului Economic European (SEE) numai în măsura în care Comisia Europeană a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. În absența unei decizii privind nivelul adecvat de protecție, emisă de Comisia Europeană, datele dumneavoastră vor fi transferate exclusiv pe baza unor garanții adecvate, în conformitate cu prevederile articolelor 46, 47 sau 48 din Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR. Garanțiile prevăzute la articolul 49 alineatul (1) vor fi utilizate numai ca excepție și vor fi interpretate restrictiv.

 1. V.   STOCAREA DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada strict necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare care variază în funcție de scopul pentru care sunt utilizate datele, adică: 5 ani de la momentul recuperării integrale a creanței și/sau de la momentul finalizării procedurii de executare silită. Datele referitoare la platile efectuate vor fi pastrate timp de 5 si/sau 10 ani, conform reglementarilor legale contabile. Datele cu caracter personal prelucrate pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra vor fi pastrate timp de 3 ani de la ultima comunicare. Pentru înregistrarea video, datele cu caracter personal sunt stocate timp de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care se prevede altfel pentru chestiuni procedurale în curs.

 1. VI.   ASIGURAREA SECURITĂȚII DATELOR DVS.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și stocate în medii securizate, atât pe suport hârtie, cât și electronic, în sistemele de gestionare a datoriilor și în sistemele și aplicațiile IT (inclusiv e-mail) utilizate în cadrul companiei.

 • VII.   ACTIVITĂȚI DE PROFILARE ȘI LUAREA AUTOMATĂ A DECIZIILOR

Utilizăm aplicații și sisteme pentru a gestiona eficient creanțele și plățile, precum și instrumente de profilare care nu sunt complet automatizate (necesită intervenție umană) pentru a prognoza capacitatea de rambursare și pentru a crește eficiența procesului de colectare a creanțelor, cum ar fi selectarea unei metode de comunicare dedicate sau determinarea celor mai adecvate acțiuni. Această profilare se realizează prin aplicarea măsurilor de minimizare a datelor și nu produce efecte juridice în ceea ce privește persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru a evita orice îndoială, orice activități de profilare vor fi realizate în mod exclusiv de către VAM.

 • VIII.   DREPTURILE

Vă puteți exercita următoarele drepturi în orice moment, în limitele și în condițiile legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a vă rectifica datele, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor,  dreptul la ștergerea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimțământul numai pentru acele operațiuni de prelucrare care se bazează pe consimțământul dumneavoastră, precum și dreptul de a depune o plângere, în cazul în  care sunteți convins că datele dumneavoastră sunt prelucrate incorect și nu respectă cerințele legale, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  la următoarea adresă: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România sau pe site-ul https://www.dataprotection.ro/.

Vă puteți exercita toate aceste drepturi prin depunerea unei cereri scrise în acest sens, însoțită de un document care să permită identificarea dumneavoastră, la datele de contact menționate mai jos, iar noi vom răspunde în termen de 30 de zile calendaristice sau, dacă solicitarea necesită o analiză mai complexă, această perioadă poate fi prelungită la încă 60 de zile calendaristice, caz în care vă vom informa în consecință,  inclusiv motivele prelungirii.

Pentru mai multe detalii despre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să consultați Notificarea privind informațiile generale.

Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de prelucrarea datelor, ne puteți contacta la reclamatii@veraltis.ro / la numărul de telefon: 0372 391 773 sau puteți contacta direct responsabilul cu protecția datelor vam: prin e-mail – dpo@veraltis.ro.

 

Veraltis Asset Management este formata dintr-o echipa tanara care transforma orice provocare in oportunitati valoroase pentru partenerii nostri. Impreuna cu ei intelegem obiectivele si implementam o solutie profitabila in gestionarea creantelor.

Pentru oportunitati si colaborari noi legate de cesiuni de creante sau Servicii de externalizare amiabila sau juridica, avem rugamintea sa ne contactati folosind datele de mai jos:

Mail: andreea.morosanu@veraltis.ro
Telefon: +40745397033

Veraltis Asset Management este formata dintr-o echipa tanara care transforma orice provocare in oportunitati valoroase pentru partenerii nostri. Impreuna cu ei intelegem obiectivele si implementam o solutie profitabila in gestionarea creantelor.

Pentru oportunitati si colaborari noi legate de cesiuni de creante sau Servicii de externalizare amiabila sau juridica, avem rugamintea sa ne contactati folosind datele de mai jos:

Mail: antonios.athanasiadis@veraltis.ro
Telefon: +40756108796

Mail: andreea.morosanu@veraltis.ro
Telefon: +40745397033

DEBITE NEGARANTATEDEBITE GARANTATE
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A,
etaj 7, Sector 1
Tel: +40374507420
Tel: +40374507315
Tel: +40374507425
Fax: +40374810668
 Adresa email: contact@veraltis.ro
Veraltis Asset Management S.R.L.
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 – 97, Corp A, etaj 7, Sector 1
Tel: +40734810666
Tel: +40734810662
Tel: +40734810667
Date de contact Ofiter Responsabil cu Protectia Datelor
 Adresa email: dpo@veraltis.ro